... bereid je jouw

toekomst voor

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

... bereid je jouw

toekomst voor

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

... bereid je jouw

toekomst voor

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en OR

Medezeggenschapsraad
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een Medezeggenschapsraad (MR) instellen. Ook op onze school is er een MR. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school, waarop onze kinderen in de regel 8 jaar doorbrengen. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Wat doet de MR?
Eén van de belangrijkste taken van de MR is het contact met het bestuur te onderhouden, voeling te houden met wat er speelt of gaat spelen op en rond onze school en daar tijdig op in te springen.
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school en over onderwerpen als nieuwbouw en sponsoring.

Hoe gaat de MR te werk?
De MR vergadert ongeveer 1x in de 6 weken. Indien de situatie daar om vraagt, wordt een extra vergadering ingelast. 
Lid worden of vergadering bijwonen?
U bent als gast van harte welkom bij het openbare gedeelte van de MR vergadering. U kunt zich hiervoor minimaal een week van tevoren aanmelden.
Als ouder of leerkracht kunt u natuurlijk ook lid worden van de MR. De teamleden kiezen tijdens MR-verkiezingen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding.

Wie zitten in het dagelijks bestuur van de MR?
Personeelsgeleding:
Gaby Iskes
Susan Bourgonje
Susanne Linthorst
Sharon Bouwmeester
Oudergeleding:
Guido Bruggink (voorzitter)
Arjen Fiks
Stijn Teijssen 

Contact met de MR
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties hebt kunt de MR mailen: mr@gildeschool-epe.nl
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met één van de MR-leden
 
__________________________________________________________
Ouderraad
De ouderraad van de Gildeschool heeft de volgende doelen/taken :
Het ondersteunen van het team in het organiseren van activiteiten voor en door de kinderen van de school, waarbij hulp van de ouders noodzakelijk is.
• Zelfstandig organiseren van buitenschoolse activiteiten. ( i.s.m. het team om af te stemmen welke en hoeveel bijvoorbeeld: schaatsen en de avondvierdaagse)
• Zoveel mogelijk ouders betrekken bij activiteiten op school, dit om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen.
• Informeren en coachen van hulpouders tijdens activiteiten.
• Zorg dragen voor de financiën die het mogelijk maken om activiteiten te organiseren. (innen van de vrijwillige ouderbijdrage, beschikbaar stellen van budgetten voor activiteiten, financiën beheren)
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester. Het is mogelijk om deze bijdrage in termijnen te betalen. Neemt u hiervoor contact op met onze penningmeester.
• Verslag doen van activiteiten en de financiën van de ouderraad. (1x per jaar schriftelijk in oktober)

De activiteiten die wij organiseren in samenwerking met het team zijn:
Sinterklaasfeest
Kerst
Pasen
Pleinfeest
Avond 4 Daagse (buitenschools) 
Schaatsen (buitenschools) 
Goede doel 
En indien gewenst bieden we ook hulp tijdens projecten, jubileum of afscheid van docenten.

De OR is geen gesprekspartner tussen ouders en team bij problemen op school. Dit is een taak van de MR en OR. Leden zullen ouders verwijzen naar de MR.

Contact met de OR
Heeft u vragen of opmerkingen, of heeft u of uw kind een goed idee voor de invulling van een activiteit dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de mail (or@gildeschool-epe.nl ) of op het plein.
Cherish Heij (voorzitter)
Jessica Hulsebos (penningmeester)
Albertine van Niersen (secretaris)

Schoolvideo

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.